Dr Shikieki's magic work desk [Translation sandbox]
Thai translation drafts
SCP-009.jpg

SCP-009 ก่อนที่จะถูกเก็บกู้

วัตถุ# SCP-009

ระดับ: Euclid

มาตรการกักกันพิเศษ: วัตถุถูกบรรจุอยู่ภายในถังเก็บความร้อนที่ปิดสนิทที่เป็นเหล็กผสมมีขนาดไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร

ภายใต้สถานการณ์ใดๆ SCP-009 ไม่ควรได้รับการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงกว่า 0 ° C เมื่อยังไม่มีการทดสอบและต้องไม่มีของเหลวอื่นๆในสถานะของแข็ง (โดยเฉพาะน้ำแข็ง) อยู่ในระยะ 30 เมตรของพื้นที่กักัน ห้องจะต้องได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบตลอดเวลา และต้องมีเครื่องทำความเย็นอยู่ไม่น้อยกว่าสาม (3) ตัว หากมีความผิดปกติของเซ็นเซอร์หรือระบบน้ำหล่อเย็นจะต้องรายงานและได้รับการซ่อมแซมทันที และเครื่องน้ำหล่อเย็นทุกเครื่องจะต้องถูกเปิดจนกระทั่งอุณหภูมิได้ถูกนำกลับลงไประหว่าง -30 ° C ถึง -25 องศาเซลเซียส

เมื่อในพื้นที่กักกันมีอุณหภูมิ -5 ° C ห้องจะถูกล็อคทันทีและเครื่องน้ำหล่อเย็นทุกเครื่องจะต้องถูกเปิดจนกระทั่งอุณหภูมิได้ถูกนำกลับลงไปอยู่ระหว่าง -30 ° C ถึง -25 องศาเซลเซียส อากาศจะถูกดูดออกจากห้องเมื่อมีบุคลากรหรือไอระเหยใดๆอยู่ภายในพื้นที่กักกัน และเก็บไว้ในภายใต้เงื่อนไขเดียวกับในที่นี้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ไอระเหยใดๆของ SCP-009 ที่ได้แสดงคุณสมบัติออกมานั้นจะถูกกักเก็บและนำกลับไปยังพื้นที่กักกันโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นจะไปได้

บุคลากรทุกคนที่มีปฏิสัมพันธ์หรือสังเกตการณ์จะต้องสวมชุดป้องกันสภาพแวดล้อมเต็มรูปแบบ บุคลากรทุกคนที่ออกจากห้องกักกันจะต้องได้รับการขจัดการปนเปื้อน เช่น วัสดุที่ใช้วิจัย วัตถุอื่น ๆ ที่สัมผัสกับห้องกักกันของ SCP-009 หากพบว่ามีการปนเปื้อนใดๆที่วัสดุหรือบุคลากรจะไม่อนุญาตให้ออกจากพื้นที่กักกันโดยเด็ดขาดและพื้นที่กักกันจะถูกล็อคในไว้ระดับ 2

รายละเอียด:

ภาคผนวก: